UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING D.E.V.
WOENSDAG 18 MAART 2020

Aan de leden, ereleden, leden van verdienste en ouders van jeugdleden.

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van gymnastiekvereniging Door Eendracht Verbonden Oostzaan. 

Locatie: kantine van O.K.V. Twiskeweg  101, Oostzaan.

Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). 

AGENDA: 

 1. Opening
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken.
 3. Notulen van de vergadering van 20 maart 2019
 4. Verslagen:
  -secretarieel jaarverslag
  -financieel jaarverslag  (ter inzage: half uur voor aanvang van de vergadering)
  -verslag kascommissie + verkiezing kascommissie.
 5. Wedstrijd/evenementenprogramma 2020.
 6. Jubilaris
 1. PAUZE
 2. Begroting 2020 (ter inzage: half uur voor aanvang van de vergadering).
 3. Contributie.
 4. Bestuursbeleid.
 5. Bestuurverkiezing
  Simon Goede is aftredend Algemeen Bestuurslid en is niet herkiesbaar.
  Hetty de Lange is aftredend Algemeen Bestuurslid en niet herkiesbaar.
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting
 • Notulen van de algemene ledenvergadering 20 maart 2019 (liggen ter inzage voor aanvang ALV)
 • Jaarverslag van Gymnastiekvereniging D.E.V. over het jaar 2019 (liggen ter inzage voor aanvang ALV)