UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING D.E.V.
WOENSDAG 20 MAART 2019
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering D.E.V. 2019
Aan de leden, ereleden, leden van verdienste en ouders van jeugdleden.
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van gymnastiekvereniging Door Eendracht Verbonden Oostzaan.
Locatie: kantine van O.K.V. Twiskeweg 101, Oostzaan.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).
AGENDA:
1. Opening.
2. Mededelingen/Ingekomen stukken.
3. Notulen van de vergadering van 21 maart 2018
4. Verslagen:
-secretarieel jaarverslag
-financieel jaarverslag (ter inzage: half uur voor aanvang van de vergadering)
-verslag kascommissie + verkiezing kascommissie.
5. Wedstrijd/evenementenprogramma.
6. PAUZE
7. Begroting 2019 (ter inzage: half uur voor aanvang van de vergadering).
8. Contributie.
9. Bestuursbeleid.
10. Bestuursverkiezing.
`
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

  • Notulen van de algemene ledenvergadering 21 maart 2018 (liggen ter inzage voor aanvang ALV)
  • Jaarverslag van Gymnastiekvereniging D.E.V. over het jaar 2018 (liggen ter inzage voor aanvang ALV)